Luftkvaliteten i utomhusluft i Västra Götalands län

Kommunvisa sammanfattningar av luftföroreningsmätningar, beräkningar och uppskattningar

Välj en kommun i listan nedan:

Ale

Gullspång

Mellerud Tidaholm

Alingsås

Götene

Munkedal Tranemo

Bengtsfors

Herrljunga Orust Trollhättan

Bollebygd

Hjo Skara Töreboda

Borås

Karlsborg Skövde Uddevalla

Dals Ed

Lidköping Sotenäs Ulricehamn

Essunga

Lilla Edet Strömstad Vara

Falköping

Lysekil Svenljunga Vårgårda

Färgelanda

Mariestad Tanum Vänersborg

Grästorp

Mark Tibro Åmål

 

Mätrapporter

Mätningar gjordes under vinterhalvår mellan 2002 och 2007. Från 2008 gjordes mätningarna under kalenderår.

Rapporterna är i pdf-format. Rapporterna kan även beställas kostnadsfritt. Ring eller skicka ett mail, adress finns längst ner på sidan.

Mätrapport 2002/03

Mätrapport 2003/04

Mätrapport 2004/05

Mätrapport 2005/06

Mätrapport 2006/07

Mätrapport 2008

Mätrapport 2009

Mätrapport 2010

Mätrapport 2011

Mätrapport 2012

Mätrapport 2013

Mätrapport 2014

Mätrapport 2015

Mätrapport 2016

Mätrapport 2017

Mätrapport 2018

Medlemskommuner gulfärgade

 

 

 

 

 

 

 

Västra Götalands län med medlemskommunerna i gul färg.

 

Bakgrund

Miljökvalitetsnormer (MKN) avseende luftkvalitet i utomhusluft har fastställts inom svensk lagstiftning, bland annat som en anpassning av EUs ramdirektiv för luftkvalitet och vidhängande dotterdirektiv till svenska förhållanden, med avsikten att skydda människors hälsa. För närvarande finns miljökvalitetsnormer införda för svaveldioxid (SO2), kvävedioxid (NO2), bly (Pb), partiklar (PM10) samt (PM 2.5 ), bensen (C6H6 ), kolmonoxid (CO) ,ozon (O3), polycykliska aromatiska kolväten (PAH) med benso(a)pyren som indikator samt för metallerna kadmium (Cd), arsenik (As) och nickel (Ni). För flertalet av ovan nämnda komponenter finns också mer långsiktiga nationella miljömål.

Varje kommun ska kontrollera att miljökvalitetsnormerna uppfylls inom kommunen. Kontrollen kan ske genom mätning, beräkning eller annan objektiv bedömning. Mätning ska utföras i kommuner eller samverkansområden med fler än 250 000 invånare samt i områden där det kan antas att MKN kan komma att överskridas. Utvärderingströsklar har införts där den övre utvärderingströskeln (ÖUT) indikerar om man behöver övervaka luftkvaliteten genom att mäta (halter > övre utvärderingströskeln). Om halterna ligger mellan övre och nedre utvärderingströskeln (NUT) räcker det med en kombination av mätningar och modellberäkningar. För kommuner/samverkansområden som uppvisar halter under den nedre utvärderingströskeln eller där invånarantalet är färre än 10 000 är det tillåtet att enbart använda modellberäkningar. (Text av David Svenson, Luft i Väst, och Karin Persson, IVL).

 

Utförda kartläggningar

IVL utförde under 2001 en kartläggning av luftmätningar samt presenterade ett förslag på program för luftkvalitetsövervakning i Västra Götaland på uppdrag av Länsstyrelsen i Västra Götaland (Sjöberg och Lövblad, 2001).

Sedan denna kartläggning har Luftvårdsförbundet för Västra Sverige, Luft i Väst, gett IVL Svenska Miljöinsitutet i uppdrag att utföra mätningar i sina medlemskommuner under vinterhalvåren 2002/03, 2003/04, 2005/06 , 2006/07 och 2007/08 samt f.o.m 2009 helårsmätningar för att kartlägga luftkvaliteten i förhållande till MKN. Vi vill genom dessa samordnade mätningar kunna fastställa om det föreligger fortsatta mätbehov i enlighet med de mätkrav som föreskrivs i Luftkvalitetsförordningen (SFS 2010:477). Övergripande beräkningar av kvävedioxid och partiklar har gjorts för vinterhalvåren 2004/05 samt 2006/07.  Spridningsberäkningar av kväveoxidutsläpp från vägtrafik har gjorts under 2012/13(Text av Barbara Sandell, Luft i Väst, och Karin Persson, IVL).

Nedan följer länkar till sidor som beskriver kartläggningar för respektive parameter:

Kvävedioxid

Svaveldioxid

Bensen

Ozon

Bly och kadmium

Partiklar

Havssalt

 

Pågående och planerade mätningar och analyser finns i dokumentet

Kontrollstrategi för utomhusluft 2019-2023

kan även beställas kostnadsfritt. Ring eller skicka ett mail, adress finns längst ner på sidan.