Luft i Väst

 

Luftvårdsförbundet för västra Sverige

Om Luft i Väst

Luftvårdsförbundet för västra Sverige, Luft i Väst, är ett av två luftvårdsförbund i Västra Götaland och har sitt säte i Vänersborg. Förbundet har 60 medlemsorganisationer varav 38 kommuner, 20 företag, en myndighet och en region.

Vår huvuduppgift är att inom medlemsområdet mäta, beräkna, sammanställa och rapportera utomhusluftens kvalitet i enlighet med gällande lagstiftning och miljökvalitetsnormer.

Mätstation

Mätstation

Våra mätningar av luftkvalitet

Luft i Väst genomför planerade mätningar av utomhusluftens kvalitet inom medlemsområdet för att följa upp miljökvalitetsnormer och miljömål.

Mätningarna genomförs av IVL Svenska Miljöinstitutet i samverkan med oss och den aktuella medlemskommunen. Mätningarna planeras för fem år i taget.

Resultaten från mätningarna sammanställs i rapporter som presenteras på vår sida Rapporter. Kvalitetssäkrade mätdata rapporteras också till Naturvårdsverkets datavärd. För de kommuner och föroreningar som inte ingår i en aktuell mätning gör vi så kallade objektiva skattningar som rapporteras till Naturvårdsverket.

Spridningsberäkningar

Spridningsberäkningar är ett effektivt verktyg för att analysera hur olika källor till utsläpp påverkar koncentrationerna av luftföroreningar i specifika områden. Dessa beräkningar bidrar till förståelsen av luftkvaliteten utifrån nuvarande utsläppsmönster och hur denna kan ändras med olika framtida scenarier, som ändrade utsläppsnivåer eller modifierade skorstenshöjder.

De är särskilt värdefulla för att bedöma hur luftens kvalitet står i förhållande till de gränsvärden som fastställts i miljölagstiftningen.

Nyheter

Här kan du ta del av våra senaste nyheter och artiklar.

Luft i Västs Årsmöte 2024

Luft i Väst höll sitt årsmöte den 25 maj 2024 på Kommunhuset i Vänersborg. Mötet innehöll flera intressanta presentationer och uppdateringar. Karin Söderlund från IVL Svenska Miljöinstitutet presenterade resultat från luftkvalitetsmätningar utförda 2023 och pågående...

Hemsida lanserad

Nu är vår nya hemsida lanserad. Välkommen att läsa mer om oss och vår verksamhet!

Luft i Väst tecknat avtal med IVL Miljöinstitut

Styrelsen för Luft i Väst har tecknat samverkansavtal med IVL Miljöinstitut för verksamhetsåret 2024. IVL kommer vara sakkuniga mot våra medlemmar i luftvårdsfrågor och även sammanställa objektiva skattningar för respektive medlemskommun samt följa, genomföra och...

Följ oss på LinkedIn