Mätningar av luftkvalitet

Mätstation

Mätstation

Våra mätningar

Luft i Väst genomför planerade mätningar av utomhusluftens kvalitet inom medlemsområdet för att följa upp miljökvalitetsnormer och miljömål. Mätningarna planeras för fem år i taget och beskrivs i vår kontrollstrategi som du hittar längre ner på denna sida.

Det praktiska arbetet sköts av medlemskommunerna medan analys och utvärdering görs av IVL Svenska Miljöinstitutet.

Resultaten från mätningarna sammanställs i rapporter. Kvalitetssäkrade mätdata rapporteras också till Naturvårdsverkets datavärd. För de kommuner och de föroreningar som inte ingår i en aktuell mätning görs så kallade objektiva skattningar, vilka rapporteras till Naturvårdsverket.

Pågående mätningar

Nedan ser du vilka mätningar vi genomför under 2024.

Borås

PM10 – kontinuerlig mätning, dygnsmedelvärde i gaturum.
PM2,5 – kontinuerlig mätning, dygnsmedelvärde i gaturum.
NO2 – kontinuerlig mätning, dygnsmedelvärde och timmedelvärde i gaturum.

Alingsås

PM10 – månadsmedelvärde, intermittent mätning.
PM2,5 – månadsmedelvärde, intermittent mätning.

Mariestad

PM10 – månadsmedelvärde, intermittent mätning av bakgrundshalt.
PM2,5 – månadsmedelvärde, intermittent mätning av bakgrundshalt.
VOC – mätning under 20 veckor, passiv provtagning.

Trollhättan

VOC – mätning under 20 veckor, passiv provtagning.

Ordförklaringar

Kontinuerlig mätning

En mätning som pågår hela tiden (minst 90% drifttid) och ger dygns- eller timmedelvärden.

Intermittent mätning

En mätning som inte pågår kontinuerligt utan periodvis, i vårt fall två minuter per timma.

Passiv provtagning

Mätare som reagerar med omgivningsluften genom diffusion.

PM10 & PM2,5

Partiklar som har en diameter på 10 mikrometer eller mindre respektive 2,5 mikrometer eller mindre. De större partiklarna bildas framför allt från slitage, till exempel när dubbdäck bryter ner vägbanan. De mindre partiklarna kommer främst från industri- och förbränningsprocesser.

NO2

Förkortningen för kvävedioxid som är en gas som uppstår vid förbränning vid höga temperaturer så som i förbränningsmotorer. Kvävedioxid orsakar bland annat astmabesvär, lungfunktionsnedsättning och nedsatt infektionsförsvar. Kvävedioxid bidrar också till ozonbildning, övergödning och försurning.

VOC

Ett samlingsnamn för flera olika lättflyktiga organiska ämnen. Det mest omtalade av dessa är bensen för vilket det finns en miljökvalitetsnorm. Bensen är, liksom flera av de övriga ämnena i gruppen, cancerogent och har sitt ursprung från trafik och småskalig vedeldning.