Spridningsberäkningar

Vad innebär en spridningsberäkning?

En spridningsberäkning kan visa hur olika utsläppskällor påverkar halten av olika luftföroreningar i ett område.

Beräkningarna används bland annat för att undersöka hur halterna i utomhusluften förhåller sig till gränsvärden enligt miljölagstiftningen. Det går även att göra beräkningar på hur luftkvaliteten blir med olika utsläppsscenarier eller skorstenshöjder.

Exempel på när spridningsberäkningar kan användas:

  • Vid planering av en ny förskola eller skola för att se halten av partiklar och kväveoxider i det tänkta området
  • Vid planering av en ny fjärrvärmeanläggning för att se halten av kväveoxider i närområdet
  • Vid omprövning av miljövillkor, nybyggnation eller ombyggnation av en industriell verksamhet

Resultaten från spridningsberäkningen sammanställer vi i en rapport.

Mätstation, utsida

Mätstation

Mätstation, insida

Mätstation

Exempelbild SIMAIR

Med SIMAIR får du en bra överblick över luftkvaliten i din kommun och vilka utsläppskällor som är betydelsefulla.

Ansvariga myndigheter

SIMAIR – ett lättanvänt verktyg för luftkvalitet

Vi använder oss av modellsystemet SIMAIR för spridningsberäkningar. SIMAIR är ett webbaserat system som hjälper företag, kommuner, luftvårdsförbund och andra aktörer att enkelt och kostnadseffektivt utvärdera utsläppskällors påverkan på luftkvaliteten.

Höga halter av luftföroreningar i utomhusluft är ett problem på många ställen i Sverige. Med SIMAIR kan du enkelt kontrollera halterna jämfört med miljökvalitetsnormer och utvärdera scenarier och åtgärder för en renare luft. Det är också ett effektivt verktyg för spridningsberäkningar i samband med tillståndsprövningar, miljökonsekvensbeskrivningar och miljörapporter för anläggningar med utsläpp till luft såsom industrier och värmeverk.

Som sponsor av SIMAIR, är vi på Luft i Väst aktivt engagerade i dess utveckling.

Hur fungerar SIMAIR?

SIMAIR drivs av SMHI i samverkan med Trafikverket. I SIMAIR arbetar du i ett webbgränssnitt med en karta över området du är intresserad av. All nödvändig information finns redan förberedd, såsom meteorologi, haltbidrag från långväga transporter, den urbana bakgrunden och väg- och trafikegenskaper. Detta är unikt för ett svenskt modellsystem och gör ditt arbete snabbt, enkelt och tryggt.

Förutom att beräkna luftkvalitet har du med SIMAIR även möjlighet att beräkna utsläpp från vägtrafiken avseende partiklar (PM10, avgaser och slitagepartiklar), kvävedioxid (NO2), bensen och kolmonoxid (CO). Detta kan till exempel fungera som indata till andra typer av spridningsberäkningar eller andra tillämpningar.

Gör en spridningsberäkning

Som medlem i Luft i Väst har du möjlighet att göra en spridningsberäkning med SMHIs webbaserade system SIMAIR.

Med SIMAIR får du en egen användarssida, där du enkelt utvärdera halterna av luftföroreningar ifrån trafik, industrier och andra källor.

Är du inte medlem hos oss, kontakta ordförande Mats Andersson för medlemskap i Luft i Väst.