Spridningsmodellen Alarm

Luftvårdsförbundet bistår medlemmarna med spridningsberäkningar av luftutsläpp från fasta källor och trafik, stöd till räddningstjänsten i form av spridningsprognoser vid brand eller gasutsläpp och utedningar om vindenergin. Basen för luftvårdsförbundets arbete är den terränganpassade spridningsmodell som utvecklats av docent Leif Enger vid Meteorologiska institutionen, Uppsala universitet med stöd av Naturvårdsverket.

Det unika med modellen är att den väger in terrängen för det aktuella området i det meteorologiska beräkningsarbetet.

I det meteorologiska beräkningsarbetet ingår bland annat uppmätta värden på höjdvind ( c:a 300 m) och markvind samt på temperaturgradienten från markytan ( anger den vertikala luftomblandningen). Mätningarna sker dels med sodarutrustning ( höjdvind) och dels med master. Se bild 1.

Som kartunderlag används lantmäteriverkets grundkarta 1: 250.000, "röda kartan", från vilken valt arbetsområde och förstoringsgrad väljs.

Arbetet med spridningsmodellen sker med hjälp av en kraftfull dator i vilken uppmätta vind- och temperaturvärden bearbetas i modellens databank av vind- och turbulensfall för det valda området.

Användarna av spridningsmodellen kan koppla upp sig mot datorn via egen PC.

Spridningsmodellen är testad mot mätningar.

Beräkningar kan göras för Västra Götalands län. Bilderna 2 - 5 visar exempel på olika användningsområden för spridningsmodellen.

 

bild1.gif

Sodaranläggningen arbetar enligt ekoprincipen. Med hjälp av akustiska ekon bestäms vindhastighet och vindriktning på hög höjd samt vindens turbulens.

Markvinden och temperaturgradienten ( ökande eller minskande temperatur från markytan) mäts i c:a 15 m höga master.
Samtliga meteorologidata hämtas hem till basdatorn i vilken spridningsmodellens programvara ligger. Hämtningen sköts via automatisk uppringning.

Med hjälp av spridningsmodellens programvara kan sedan meteorologiförhållandena och därmed spridningsbetingelserna beräknas för olika områden (kommuner).

 

 

Klicka på bilden för en större bild.Visar exempel på spridningsbilden från en källa (skorsten) som medelvärde under en månad. 98- percentilen ( sämsta inblandningsförhållandena) kan beskrivas på samma sätt.

 

 

Klicka på bilden för en större bild.Visar timmesprognos av utsläppsbilden från exempelvis olycka. Prognoser kan göras för ett antal timmar framåt från det att olyckan skett och därmed ge räddningstjänspersonalen underlag för beslut om åtgärder.

 

 

Klicka på bilden för en större bild.Prognoser kan göras för utsläppsbilden från vägtrafik för exempelvis olika vägalternativ.

 

 

Klicka på bilden för en större bild.Exempel på vindenergistudie. En översiktlig studie har utförts på uppdrag av länsstyrelsen i Västra Götalands län.

 

Modellering