Svaveldioxid SO2

Diffusionsmätningar har utförts 2008 (april-december) av SO2 i Govik, Tanum, Munkedal, Uddevalla, Mark, Falköping samt Bengtsfors. Resultaten visade att halterna av SO2 är relativt låga, mellan 0.3 µg/m3 (Falköping) och 1.1 µg/m3 (Govik, Lysekil) jämfört MKN som årsmedelvärde på 20 µg/m3 och miljömålet på 5 µg/m3.

2011 gjordes mätningar av månadsmedelvärde i fyra gaturum i Alingsås under vecka 4-8 med följande resultat: på Drottninggatan halten 0,50. På Kungsgatan 0.50. På Norra Strömgatan 0,50 och på V Ringgatan 0,42 mikrogram/m3.

Borås stad har utfört mätningar med DOAS-intrument över tak i urban bakgrund. Årsmedelhalter:

2008 1.6 µg/m3

2009 0.77 µg/m3

2010 1,5 µg/m3

2011 1.0 µg/m3

2012 1,3 µg/m3

2013 1,2 µg/m3

2014 1,0 µg/m3