GDPR

2018-09-20

Här hittar du information om vår databehandling av personuppgifter.

Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig, så som adress, mailadress och telnr. Syftet med en sådan behandling är för att kunna komma i kontakt med dig.

Vi har fått dina uppgifter från dig själv i första hand men även från adressregister på internet såsom eniro eller hitta. Vi tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Dina uppgifter kommer att sparas så länge du är en del av vår verksamhet.

Vi kan komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag. Däremot kommer vi aldrig att överföra dina uppgifter till ett land utanför EU .

Personuppgiftsansvarig är Barbara Sandell. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på mail info@luftivast.se. Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.


Se fler nyheter i vårt arkiv