Havssalt

Under mätningar av PM10 vintern 2003/04 i Västra Götalands län valde man att mäta vid bakgrundsstationen på Råö med avsikt att spegla bland annat långdistanstranporten av partiklar i länet. Halterna av PM10 vid Råö visade sig vara höga. Resultaten visade bland annat att vinterhalvårsmedelvärdet vid Råö var högre än i urban bakgrund i Mariestad. För att utröna hur stor havssaltsandelen är av PM10-halten vid Råö-stationen, som ligger alldeles nära havet, utfördes en analys med avseende på innehållet av havssalt på PM10 -filter från Råö. Analys av PM10 -filter har därmed utförts med avseende på katjoner (Na+, Mg++ och Ca++). Dessutom har analys på motsvarande PM10-filter för några tätorter i Västsverige utförts, Mariestad (urban bakgrund och gaturum) samt urban bakgrund i Borås.
Filter från tre perioder har valts ut för analys.

Analysresultaten visade att andelen havssalt vid enstaka tillfällen kunde uppgå till 27 % av den totala partikelhalten i Borås samt 35% i Mariestad. På Råö kunde salthalten gå upp till 44 % av den totala partikelhalten. Detta är när det råder sydliga och sydvästliga vindar och relativt höga vindhastigheter råder - 8 m/s och däröver. Partikelhalten kan således påverkas långt in i landet vid ogynnsamma väderförhållanden.