Bly och kadmium

Vid mätningarna 2002/03 uppvisades de högsta PM10 - halterna i ett gaturum i Mariestad. Eftersom det antagits att den dominerande källan till de uppmätta halterna är den samma i samtliga kommuner valdes att utföra en analys med avseende på bly (Pb) och kadmium (Cd) för de tre månaderna med högst medelhalt, februari, mars och april.

Halterna av bly var mycket låga (0.001-0.003 µg/m3), d.v.s betydligt lägre än miljökvalitetsnormen för bly (0.5 µg/m3 som årsmedelvärde). Vare sig den övre eller nedre utvärderingströskeln överskreds och därmed föreligger troligen inget mätkrav för Pb.

I Borås gjordes 2008 analyser av metaller på PM10-filter med betastråleinstrument periodmedelvärdet för febr - juni var 3.3 ng Pb/m3

Miljökvalitetsnormen för kadmium är 5 ng/m3 . Halten av Cd i Mariestad var ca 0.1 ng/m3 som tremånaders-medelvärde. I Borås analyser av kadmium på PM10-filter var periodmedelvärdet för febr - juni 0.09 ng /m3