Partiklar

Sammanfattning

Partiklar mäts i två storlekar med hjälp av två olika filter som vägs före och efter mätning: PM10 och PM2,5. PM2,5 som är minst ingår även i PM10.

Halten av PM10 får inte överskrida 40 mikrogram/m3 som årsmedelvärde och 50 mikrogram/m3 och dygn mer än 35 dygn på ett år (MKN) på en mätplats. Nedre utvärderingströskeln (NUT) som är 20 mikrogram/m3 och år överskreds i Karlsborg 2013. Nedre utvärderingströskeln (NUT) som är 25 mikrogram/m3 och dygn har överskridits i Alingsås 2010, Skara 2011, Uddevalla 2014 och Borås 2014. Övre utvärderingströskeln(ÖUT) som är 35 mikrogram/m3 och år har inte överskridits i Luft i Västs område.

Halten av PM2,5 får inte övrskrida 25 mikrogram/m3 och år. I luft i västs område har varken NUT 12 mikrogram/m3 eller ÖUT 17 mikrogram/m3 överskridits.

Vinterhalvåret 2002/03 mättes partiklar (PM10) i tre tätorter Borås, Mariestad, och Färgelanda. I Mariestad utfördes dessutom parallella mätningar i ett gaturum. Man konstaterade då att man sannolikt överskred MKN som 90-percentil för dygn i Mariestads gaturum under ett kalenderår, Borås i urban bakgrund och i Färgelanda i urban bakgrund. Det som var intressant var att uppmätta halter på Råö var nästan lika höga som i Färgelanda, vilket kunde tyda på att vi får in höga halter från andra länder.

2003/04 under vinterhalvåret, mättes PM10 Mariestad, Trollhättan och Tidaholm. Även detta år låg uppmätta halter på en hög nivå. I Mariestad och Trollhättan överskreds således den dåvarande övre utvärderingströskeln (ÖUT).

2005/06 under vinterhalvåret, mättes PM10 i Mariestad i gaturum, urban bakgrund och på landsbygden. I Färgelanda, Alingsås och Råö på landsbygden samt i Tidaholm i urban bakgrund och på landsbygden. Det kunde då konstateras att andelen långtransporterat PM10 av den totala halten i en tätort kan vara avsevärd. För mätningarna i Mariestad och Tidaholm utgjorde halten långdistanstransporterat ca 70 respektive 80% av tätortens generella halt i urban bakgrund, om man förutsätter att halten PM10 uppmätt på landsbygd enbart härrör från långdistanstransport. Det lokala bidraget i Mariestad under vinterhalvåret utgjorde därmed ca 30% och i Tidaholm ca 20%. I Mariestad, där mätningar också utfördes i gaturum, utgjorde halten i urban bakgrund ca 75% av halten i gaturum under vinterhalvåret.
Vissa perioder, är den lokalt genererade andelen av PM10-halten större än annars. Detta är främst på våren och försommaren då vägbanorna torkar upp, slitagepartiklar genereras och resuspensionen ökar. I Mariestad var det lokala bidraget under november - februari ca 20% och under mars - april 40 %.

2006/07 har PM10 som dygnsmedelvärden mätts i tre kommuners urbana bakgrund - Borås, Mariestad och Tidaholm.
Resultaten visade att den dåvarande övre utvärderingströskeln för dygnsmedelvärden(ÖUT), 30 µg/m3, som får lov att överträdas 7 dygn per år, överskrids med fler dygn redan under perioden november 2006 - april 2007 i urban bakgrund i Mariestad och Borås. I urban bakgrund i Tidaholm överskreds ÖUT under 5 dygn under vinterhalvåret. Troligen överskrids därmed ÖUT fler än 7 dygn på ett kalenderår även i Tidaholms urbana bakgrund. Sannolikheten att MKN för dygnsmedelvärden överskrids under ett år är dock liten på samtliga platser.

Månadsprovtagning av PM10 har skett i urban bakgrund under 12 månader (nov. 2006 - okt. 2007) i 6 kommuner (Strömstad, Munkedal, Uddevalla, Trollhättan, Vårgårda och Svenljunga) Månadsprovtagning har även skett på landsbygden i 4 kommuner (Åmål, Lidköping, Mariestad och Tanum). Resultaten visar att ingen av mätplatserna riskerar att överskrida MKN som årsmedelvärde, men platserna där mätningar i urban bakgrund utförts ligger över den övre  dåvarande övre utvärderingströskeln (ÖUT) förutom Munkedal som låg något under tröskeln. För de mätplatser som ligger på landsbygden ligger värdena strax under den övre utvärderingströskeln. Månadsprovtagning skedde också av PM 2,5 på landsbygden i Lidköping, Mariestad, Tanum och Åmål. Samtliga platser låg klart under MKN.
Under 2008 skedde kontinuerliga mätningar av partiklar PM10 i urban bakgrund i Borås som helårsmätningar (Borås mäter även i gatumiljö i egen regi) samt i Uddevalla som vinterhalvårsmätningar. I Trollhättan gjordes vinterhalvårsmätningar i såväl gaturum som urban bakgrund. Resultaten från dessa mätningar visar att dåvarande ÖUT för MKN som dygnsmedelvärde överskrids på samtliga platser.


Spridningsberäkningar med hjälp av ALARM-systemet har utförts för hela Västra Götalands län 2006/07. Vind- och turbulensfälten från ALARM har använts i kombination med mätningar av vind- och temperaturprofiler i området. Resultatet av beräkningarna jämfört med utförda mätningar visade inte samma goda överensstämmelse som för NO2, vilket beror på att emissionsdata för partiklar är osäkra. Bland annat torde emissionsdata för vedeldning vara för höga med tanke på den omställning av värmeförsörjningen som nu sker - värmepumpar, pelletseldning etc.

2008 övergick man till helårsmätningar och i det nya luftdirektivet 2008/50/EC föreslogs höjning av övre utvärderingströskeln för PM10 gällande årsmedelvärde från 14 till 28 mikrogram/m3 och för dygnsmedelvärde en höjning av ÖUT från 30 till 35 mikrogram/m3. Detta får överskridas 35 dygn per år. Direktivet implementerades i svensk lagstiftning 2010.

Helårsmätningar av PM10 i Borås visade att halterna inte överskred MKN för års- och dygnsmedelvärde och inte heller den dåvarande ÖUT som årsmedelvärde men däremot som dygnsmedelvärde. Under 11 dygn överskreds ÖUT. Periodmedelvärdena (febr-juni)  för Trollhättan och Uddevalla tangerade och överskred något dåvarande ÖUT.

De indikativa mätningarna av månadsmedelvärden av PM 2,5 i Mariestad uppvisade ett årsmedelvärde på 6 mikrogram/m3 och i Vänersborg ett halvårsmedelvärde (febr-juli) på 8 mikrogram/m3 i urban bakgrund, vilket ligger betydligt under EU-direktivet 25 mikrogram/m3 samt dess övre och undre utvärderingströsklar 17 respektive 12 mikrogram/m3.

Provtagning av partiklar

Månadsprovtagning av PM10 och PM2,5
på Edsgatan i Vänersborg. Foto: Irén Larsson

2009

mättes dygnsmedelvärden i gaturum avseende PM10 i Svenljunga och PM2,5 i Borås. Månadsmedelvärden av PM2,5 och/eller PM10 mättes i ytterligare 3 kommuner: Mariestad (urban bakgrund och landsbygd), Åmål (landsbygd) samt Tidaholm (urban bakgrund) i kommunens egen regi.

Årsmedelvärdet för PM10 i Svenljunga, Borås och Mariestad var betydligt lägre än MKN (40 mikrogram/m3) men överskred dåvarande ÖU. Periodmedelvärdet (dec-maj) i Tidaholm var relativt högt 30 mikrogram/m3, men lägre än MKN. MKN för PM10 som dygnsmedelvärde överskreds inte heller i gaturum i Borås och Svenljunga. Däremot överskreds dåvarande ÖUT med 3-5 gånger fler dygn än som då var tillåtet.
Årsmedelvärdet av PM2,5 i Borås och Mariestad; 12 mikrogram/m3 respektive 7 mikrogram/m3 underskred klart EU-direktivet 25 mikrogram/m3. Borås årsmedelvärde för PM2,5 tangerade dock miljömålet för såväl års- som dygnsmedelvärde.
2010 kom Luftkvalitetsförordningen SFS 2010:477 (se även första stycket under 2008 ovan). Under året mättes dygnsmedelvärden för PM10 i gaturum i Alingsås och Skövde. Borås stad utförde egna PM10-mätningar i gaturum i Knalleland med ett betastråleinstrument. Månadsmedelvärden v PM2,5 och/eller PM10 mättes under hela året i urban bakgrund och landsbygd i Mariestad samt nov 2009 - april 2010 i urban bakgrund i Tidaholm.
Årsmedelvärdena för PM10 i Alingsås, Borås, Skövde och Mariestad samt vinterhalvårsmedelvärdet i Tidaholm var betydligt lägre än MKN för såväl års- (40 mikrogram/m3) som dygnmedelvärde (50 mikrogram/m3) och underskred även miljömålet 20 mikrogram/m3. Även utvärderingströsklarna underskreds i Skövde och Borås medan Alingsås hade 36 dygns överskridande av NU för dygnsmedelvärde jämfört med tillåtna 35.
Miljökvalitetsnormen för PM2,5 som årsmedelvärde, 25 mikrogram/m3, underskreds i Mariestads urbana bakgrund.
2011 mättes PM10 under hela året som dygnsmedelvärden i gaturum i Herrljunga och Skara. Borås stad utförde dygnsvisa PM10- mätningar med ett betastråleinstrument i gaturum vid Stora Torget. Månadsmedelvärden av PM2,5 och PM10 mättes i 2 kommuners bakgrundsluft på landsbygd; Mariestad vid Observatoriet och Bengtsfors vid Lästvik. I Mariestad mättes även månadsvis PM10 och PM2,5 i urban bakgrund. Detsamma mättes i Tidaholm fast under vinterhalvåret 2010/11.
Årsmedelvärdena i gaturum av PM10 i Herrljunga och Skara blev 13 respektive 16 mikrogram/m3. I Borås gaturum blev årsmedelvärdet 14 mikrogram/m3. Årsmedelvärdena i Herrljunga, Skara, Borås och Mariestad samt vinterhalvårsmedelvärdet i Tidaholm var betydligt lägre än MKN för såväl års- som dygnsmedelvärde. Utvärderingströsklarna underskred i Herrljunga och Borås medan Skara hade 46 dygns överskridande av NU för dygnsmedelvärde jämfört med tillåtna 35.
2012: PM10 som dygnsmedelvärde i gaturum mättes i Mariestad och i Borås.  Årsmedelvärdet i Mariestad var 11 och i Borås 15 mikrogram/m3.
PM10 som månadsmedelvärde mättes i urban bakgrund och på landsbygd i Mariestad. Årsmedelvärdet vid dessa mätningar var 10 respektive 9.4 mikrogram/m3.
PM10 som månadsmedelvärde mättes även i gaturum i Strömstad på Norra Bergsgatan. Årsmedelvädet var 19 mikrogram/m3.
PM10 under den sämsta perioden dvs oktober - mars var i Tidaholm 22 mikrogram/m3.
Jämförelse med normerna visar att Strömstad ligger strax under NUT för årsmedelvärde och Borås ligger strax under NUT för dygnsmedelvärde.
2013: Mätningar i Lidköping i ett ganska öppet gaturum i Kållandsgatan gav årsmedelvärdet 13 mikrogram/m3 och i Borås 16 mikrogram/m3. Kungsgatan i Borås har tvåsidig bebyggelse.  Inga utvärderingströsklar överskreds. Borås hade 32 dygn med mer än 25 mikrogram. NUT-gränsen är 35 dygn.
PM10 som månadsmedelvärde mättes i urban bakgrund och på landsbygd i Mariestad. Årsmedelvärdet vid dessa mätningar var 13 respektive 9.15 mikrogram/m3.
PM10 som månadsmedelvärde mättes i gaturum i Karlsborg och Skene. Årsmedelvärdet vid dessa mätningar var 21 respektive 19 mikrogram/m3.
PM2,5 mättes i gaturum i Skene, Karlsborg och Lidköping med årsmedelhalterna 12, 3,9 och 7,8 mikrogram/m3. I urban bakgrund i Mariestad uppmättes 5,9 och på landsbygden 6,6 mikrogram/m3. I Skene tangerades NUT.
2014: Mätningar gjordes i Borås, Skövde, Uddevalla och Mariestad. Årsmedelvärdena för PM10 var i gaturum Borås 17, Skövde 18 och Uddevalla 16 mikrogram/m3. I Mariestad urban bakgrund var halterna 13. I Borås och Uddevalla överskreds NUT med antal dygn över 25 mikrogram. Det får vara högst 35 och var i Uddevalla 41 och i Borås 44. ÖUT överskreds inte.
PM2,5 mättes i Skövde och Mariestad med årsmedelhalterna 11 respektive 7,8 mikrogram/m3.  Inga utvärderingströsklar överskreds.
2015: Mätningar gjordes i Borås, Strömstad, Trollhättan och Mariestad. Årsmedelvärde för PM10 i gaturum i Borås var 14 mikrogram/m3, i Trollhättan 13 mikrogram/m3 och i Strömstad 12 mikrogram/m3. I urban bakgrund i Mariestad var årsmedelvärdet 12 mikrogram/m3.
PM2,5 i Strömstad var 5,3 som årsmedelvärde och i Mariestad 7,3 mikrogram/m3.
2016: Mätningar gjordes i Borås, Falköping och Mariestad. Årsmedelvärde för PM10 i gaturum i Borås var 14 mikrogram/m3, i Falköping 14 mikrogram/m3. I urban bakgrund i Mariestad var årsmedelvärdet 9,8 mikrogram/m3. I regional bakgrund i Mariestad var årsmedelvärdet 7,5 mikrogram/m3.
PM2,5 i Falköping gaturum var 4,6 som årsmedelvärde och i Mariestad urban bakgrund  5,6 mikrogram/m3. Mariestad regional bakgrund 6,1 mikrogram/m3.
2017: Mätningar gjordes i Borås, Vargön Vänersborg och Mariestad. Årsmedelvärde för PM10 i gaturum i Borås var 14 mikrogram/m3, i Vargön gaturum 11 mikrogram/m3. I urban bakgrund i Mariestad var årsmedelvärdet 9,5 mikrogram/m3. I regional bakgrund i Mariestad var årsmedelvärdet 8,6 mikrogram/m3.
PM2,5 i Vargön gaturum var 3,5 som årsmedelvärde och i Mariestad urban bakgrund  3,4 mikrogram/m3. Mariestad regional bakgrund 4,5 mikrogram/m3.