Ozon

Under 2005/06 mättes halten av ozon som månadsmedelvärde med diffusionsprovtagare på 5 bakgrundsstationer (Mariestad, Tidaholm, Färgelanda, Alingsås och Råö) samt i urban bakgrund i Mariestad. Borås mäter O3 i egen regi i urban bakgrund (ovan tak) med DOAS-instrument.
Mätningarna utfördes under samma tidsperiod som övriga mätningar, dvs under vinterhalvåret. (november 2005 - april 2006). De miljökvalitetsnormer och miljömål som gäller för ozon är baserade på sommarmedelvärden eftersom det är under sommaren som halterna generellt är högst.
Halterna i en tätort är vanligen lägre än på landsbygd, vilket är en följd av ozon delvis förbrukas i den kemiska reaktionen av NO till NO2 nära utsläppskällan. Mycket riktigt uppvisar Borås bland de lägsta ozonhalterna och Tidaholms bakgrundsstation de högsta.

I Borås uppmättes 2008 62 ug/m3 som sommarhalvårsmedelvärde.

Från 2010 är MKN för ozon 120 ug/m3 mätt som glidande 8-timmarsmedelvärde. Skyldigheten att kontrollera ozonhalten ligger sedan 2010 på Naturvårdsverket.