Kvävedioxid NO2

Under vintern 2002/03 mättes kvävedioxid i gaturum och i urban bakgrund med diffusionsprovtagare. I nio kommuner forsatte mätningarna över sommaren (Strömstad, Lysekil, Tanum, Borås, Alingsås, Trollhättan, Uddevalla och Vänersborg).
Halterna av NO2 låg under nedre utvärderingströskeln för MKN som årsmedelvärde förutom i Borås och Trollhättan där värdena låg något över nedre utvärderingströskeln.
Under vintern 2005/06 mättes NO2 månadsvis med diffusionsprovtagare på landsbygden i Alingsås, Färgelanda, Mariestad samt Tidaholm i samband med partikelmätningar.
Halterna låg klart under miljömålet.
Mätningar av NO2 skedde i tolv kommuner - i gaturum i Uddevalla, Trollhättan, Strömstad, Munkedal och i Borås- i urban bakgrund i Borås (den senare med eget DOAS-instrument), Tidaholm, Mariestad, Svenljunga och Vårgårda - på landsbygden i Mariestad, Åmål, Lidköping och Tanum. Under samma period mättes också NO2 på Råö. Resultaten visar att värdena på landsbygden ligger under 5 ug/m3, i urban bakgrundgrund 10 ug/m3 och i gaturum mellan 10 - 20ug/m3. Ingen av kommunerna riskerar sannolikt att överskrida MKN för årsmedelvärden, men i gaturum i Uddevalla, Trollhättan och ovan tak i Borås överskrids sannolikt miljömålet  20 ug/m3.

2006/07: Spridningsberäkningar med hjälp av ALARM-systemet har utförts för hela Västra Götalands län genom att använda de beräknade emissionerna som framtagits av IVL och Enger KM-konsult AB. Resultaten från beräkningarna har sparats för varje enskild timme. Dessa resultat har sedan använts för att beräkna medelvärden av kväveoxider för att erhålla bakgrundsvärden på NOx. Dessa beräkningar har jämförts med mätningar på landsbygden (bakgrundsmätningar). Från dessa jämförelser erhölls att bakgrundskoncentrationen (intransport samt area källor, fartygs källor och Vägverkets vägar) blir ca 3 ug/m3 för NOx.

Beräkningar för varje mätplats (urban bakgrund och gaturum) har därefter gjorts med hjälp av ALARM-systemet genom att använda alla lokala källor som finns i emissionsdatabasen i aktuella områdena.

Mätningar och modell visar god överensstämmelse på de flesta platser där emissionsdatabasen är uppdaterad.

NOX medelvärde

Figur: Medelvärde av NOx (ug/m3) beräknat för areakällor, sjötrafik och Vägverkets linjekällor i Västra Götaland för perioden nov 2006 - apr 2007.

2008: I Borås och Vänersborg har mätningar utförts av NO och NOx med diffusionsprovtagare under oktober, november och december. Mätningarna skedde i gaturum, urban bakgrund och på landsbygden. Syftet med mätningarna var att få en bild av förhållandet mellan halten NO2 och NOx. Då de flesta emissionsdata anges som NOx behöver man kunna räkna om dessa data till NO2 i samband med spridningsberäkningar. Resultaten av mätningarna visade bl a att halterna för NO2 ligger i samma nivåer som vid tidigare mätningar.

Andelen NO2 av NOX varierar mellan ca 0.3 i gaturum och 0.6 på landsbygd i Borås och mellan 0.4 i gaturum och 0.5 i urban bakgrund och på landsbygd i Vänersborg. Detta är inte oväntat eftersom oxidationen av NO till NO2 med omgivningsluftens ozon inte är omedelbar och därmed ökan andeln NO2 på större avstånd från utsläppskällan samt i miljöer där ozonhalten är hög(landsbygd).

2009: I Borås mättes med DOAS-instrument ovan tak. Årsmedelvärdet för NO2 blev 18 mikrogram/m3.

2010: Under varannan månad mättes NO2 i samtliga medlemskommuner i något gaturum. Vänersborg kommun och Borås stad mätte ytterligare gator i egen regi. Inte i någon av kommunerna överskreds miljökvalitetsnormen(MKN) för NO2 som årsmedelvärde. I Borås gaturum (diffusionsprovtagare) och urbana bakgrund (DOAS) överskreds den övre utvärderingströskeln (ÖUT). I gaturum i Uddevalla och Trollhättan överskreds den nedre utvärderingströskeln för MKN som årsmedelvärde. I Borås och Alingsås överskreds ÖUT för dygnsmedelvärden och i Borås urbana bakgrund överskreds även ÖUT för timmedelvärde. För mätresultat i övriga kommuner hänvisas till respektive kommun. Klicka på kommunens namn på ingångssidan.

Mätningar av kvävedioxid har även skett dygnsvis under 2010 i Alingsås vid en bostadsfastighet som ligger intill E20. Resultatet av denna mätning visade att kvävedioxidhalten låg under nedre utvärderingströskeln (NUT) för årsmedelvärde. 31 dygn överskred dock NUT för dygnsmedelvärde under perioden februari - december jämfört med tillåtna 7 dygn.

2011: Borås stads mätningar i urban bakgrund är halterna något lägre än föregående år. Årsmedelvärdet för NO2 blev 19 mikrogram/m3. NUT för tim- och dygnsmedelvärden överskreds.

I Alingsås mättes NO2 i 4 gaturum under januari-mars: Drottninggatan 13, Kungsgatan 13, Norra Strömgatan 20 och Västra Ringgatan 24 ug/m3.

2012: Mätningar gjordes i Borås både i gaturum och urban bakgrund under hela året. Merparten av dygnsmedelvärdena var högst i gaturum men det förekom även dygn då halterna var högst ovan tak. Detta var dygn när halterna låg över 25 ug/m3. Årsmedelvärdet för NO2 blev 26 mikrogram/m3 i gaturum och 22 i urban bakgrund. NUT överskreds för årsmedelvärde och timmedelvärde. ÖUT överskreds för dygnsmedelvärde.

I Alingsås mättes NO2 i 5 gaturum under januari-mars: Drottninggatan 15, Kungsgatan 14, Norra Strömgatan 22, Västra Ringgatan 28 och Gärdesgatan 30 ug/m3.

2013: I Borås mättes kvävedioxid ovan tak med årsmedelvärde 17 ug/m3.

Alingsås mätte NO2 i samma gaturum som 2012 men nu som årsmedelvärde: Resultat: Drottninggatan 12, Kungsgatan 11, Norra Strömgatan 18, Västra Ringgatan 27 och Gärdesgatan 28 ug/m3.

Lidköping gjorde mätningar i Kållandsgatan med årsmedelvärde 8,3 ug/m3.

2014: Mätningar gjordes i alla kommuner som årsmedelvärde i gaturum. I jämförelse med likadan mätning 2010 är halterna i genomsnitt 20% lägre. Detta beror troligen på vädersituationen under dessa två år.

Det högsta årsmedelvärdet uppvisar Borås med 27 ug/m3 och det lägsta har Dals Ed med 3 ug/m3.

I flera kommuner gjordes mätningar utöver den ordinarie mätpunkten. Dessa kommuner är Mariestad, Alingsås, Borås, Gullspång och Töreboda. Hänvisning till Mätrapport 2014 sidan 12-14 samt bilaga 3 tabell B3.3.

2015: Årsmedelvärdet i Borås var 21 ug/m3, De högsta dygnsmedelvärdena förekom i gaturum dels den 1 september (72 ug/m3) dels den 9 och 10 februari (69 respektive 60 ug/m3) då även de högsta halterna i urban bakgrund förekom (60 respektive 62 ug/m3).

I Alingsås gjordes mätningar i 4 gaturum av månadsmedelvärde. De högsta halterna förekommer i Gärdesgatan.

2016: Årsmedelvärdet mättes i Kungsgatan Borås och var 24 ug/m3. 50 dygn var halterna högre än 36 ug/m3 vilket är NUT (nedre utvärderingströskeln) och 7 dygn var halterna högre än 48 ug/m3 vilket är ÖUT (övre utvärderingströskeln)

I Alingsås gjordes mätningar i 4 gaturum av årsmedelvärde. De högsta halterna förekommer i Gärdesgatan som hade samma årsmedelvärde som Borås 24 ug/m3. I Västra Ringgatan var årsmedelhalten 22 ug/m3.

2017: Mätningar gjordes åter i alla kommuner som årsmedelvärde i gaturum såsom 2014. Halterna är något lägre och har alltså sjunkit sedan 2010.

Det högsta årsmedelvärdet var i Alingsås med 21,5 och Borås 21 ug/m3 och det lägsta har Billingsfors med 2,5 ug/m3.

I flera kommuner gjordes mätningar utöver den ordinarie mätpunkten. Dessa kommuner är Mariestad, Alingsås, Gullspång och Töreboda. Hänvisning till Mätrapport 2017 kapitel 5.3.2.